literacka, teksty z czerwca 2010 roku

11 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest li­terac­ka.

Białym piórkiem zmysłowo gładził po jej udach. Ona pat­rzyła w je­go ma­giczne zielo­ne oczy i pragnęła by ta chwi­la trwała wie­cznie. By­li dla siebie stworze­ni. Wie­dzieli, że to co ich łączy to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 81 fiszek • 28 czerwca 2010, 21:27

Jej rac­jo­nal­ność budziła strach w oczach in­nych. Kochała swoją per­fekcyj­ność, uporządko­wanie. W każdej sy­tuac­ji miała go­tową od­po­wiedź na każde pytanie.
Wys­tar­czył al­ko­hol by przek­reślił wszys­tkie sztyw­ne za­sady jej postępo­wania. Po wyt­rzeźwieniu nie żałowała nicze­go, a styl jej życia zmienił się diamet­ralnie. Czy aby na pew­no dob­rze robi...
Nikt nie zab­ro­ni Ci spon­ta­niczności, lecz gra­nice rozsądku muszą być zacho­wane. Wrócić jest ciężko aniżeli nie zacząć się gubić... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 czerwca 2010, 20:05

W cza­sie swo­jego życia widziała różne przed­mioty wyrzu­cane przez morze. Wśród wszys­tkich ka­mieni znaj­do­wała się perła, którą zo­baczyła zbyt późno, by móc ją oszli­fować i za­garnąć na włas­ność. Nie zab­rała jej, lecz zaw­sze po­zos­tała w jej ser­cu. Powróciła z pa­mięci po la­tach, wyrzu­cona przez fale.
Nig­dy nie roz­sta­niesz się z ty­mi, których nap­rawdę ce­nisz, choćby roz­dzielił was sztorm niepo­rozu­mień. Po burzy zaw­sze wychodzi słońce. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 25 czerwca 2010, 14:47

Szła ciemną ulicą, za nią podążał cień jej myśli. W za­kamar­kach czaiły się złow­ro­gie twarze słabości, za zakrętem tkwił strach o jut­ro. Mi­mo tych prze­ciw­ności szła da­lej ze wzro­kiem ut­kwionym w bruk. Czy­tała z niego wszys­tkie swo­je marze­nia i nie mogła uwie­rzyć, że tak długo się ciągną...
Nie pot­kniesz się, zło i dob­ro za­wal­czą o Twoją drogę do domu. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 24 czerwca 2010, 17:42

Pro­mienie słońca wpa­dały przez ama­ran­to­we ściany sy­pial­ni. Leżała sa­ma w sa­tyno­wej pościeli. On zro­bił co chciała i wyszedł nad ra­nem. Ta­ka była między ni­mi umo­wa. Zos­ta­wił jed­nak drzwi ot­warte, z nadzieją, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 65 fiszek • 23 czerwca 2010, 14:33

Co wieczór wchodziła po scho­dach na strych. Wy­ciągała z za­kurzo­nej sza­fy mieniący się złotem sak­so­fon. Grała tyl­ko dla siebie przez wiele lat.
Pew­ne­go dnia ktoś ją usłyszał, po­daro­wał szansę na włas­ny re­cital. Po [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 77 fiszek • 22 czerwca 2010, 14:40

Bała się spać przy zgaszo­nym świet­le. Mi­mo swo­jego wieku zaw­sze mu­siała mieć za­paloną lam­pkę...choćby najmniejszą.
Gnębiły ją zja­wy z przeszłości, nie pot­ra­fiła się ich wyz­być żad­nym sposobem.
Które­goś dnia lam­pka zgasła, a ona zo­baczyła.... światło przed sobą.
Nie każdy blask jest nadzieją, to ono prze­cież pro­wadzi nas w os­tatniej drodze. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 21 czerwca 2010, 15:12

Człowiek w całej swej is­to­cie jest jak jadący po­ciąg ek­spre­sowy. Roz­poczy­na się lo­komo­tywą, po cza­sie docze­piane są ko­lej­ne wa­gony. Po­ciąg rozpędza się co­raz szyb­ciej i szyb­ciej, ob­ra­zy prze­latują prak­tycznie niezauważal­nie. A po­tem już tylko...
W tu­nel... Lecz bez światła...
Nie trać w biegu wa­gonów i ludzi w nich siedzących, dro­ga na szczyt nie jest piękna, gdy samotna. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 16 czerwca 2010, 15:22

W kon­wo­ju otaczającym jej duszę stała wiara, am­bicja i ideał. Jechała w swo­jej os­tatniej drodze do ce­lu marzeń. Pa­dał deszcz łez, jed­nak ona uśmie­chała się do każde­go wo­koło. Nie widziała tych wy­ciągniętych rąk i błaga­nia o powrót. Ona była szczęśli­wa, mogłaby trwać w błogości do końca.
Od­wie­czne ce­le nie zaw­sze po spełnieniu na­dają się na wy­korzys­ta­nie w świado­mości ogółu.
Wi­tam z powrotem:) 

myśl
zebrała 58 fiszek • 9 czerwca 2010, 21:36

Rozpętała się burza. Błys­ka­wice mieniły się wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy, huk piorunów przeszy­wał jej ciało. Wskoczyła do łóżka, pod kołdrę licząc na to, że przes­ta­nie się bać. Jed­nak to nie skut­ko­wało. Nie pot­ra­fiła ot­worzyć oczu, wsłuchać się w dźwięk na­tury. Pow­tarza­li jej, że nic się nie sta­nie. Nie słuchała....
Żaden czar słów i choćby naj­gorętsze ser­ce nie prze­konają zas­traszo­nej duszy do ob­co­wania ze światem... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 2 czerwca 2010, 20:36

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]