literacka, teksty z grudnia 2010 roku

4 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest li­terac­ka.

Anioły są w każdym z nas, lecz u niektórych upadły na drodze do Nieba...
Wskrzeszasz je ro­biąc śnieżne­go aniołka...
Bo każde dziec­ko ma w so­bie ma­gię niewinności.
 

myśl
zebrała 81 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:05

Wbrew po­zorom Diab­li­ca kryjąca się pod niewin­nym spoj­rze­niem ku­si bar­dziej niż os­tenta­cyj­na per­wer­sja lateksu. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 17 grudnia 2010, 20:35

Wy­powiadając życze­nie da­jesz lo­sowi okazję, aby to, cze­go tak bar­dzo prag­niesz nie spełniło się. W naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie...Po­tem ob­wi­niasz Je­go i siebie, a spryt­ny los za­ciera ręce z radości...
Przy­sięga­cie "...w szczęściu i cho­robie...", więc nie od­chodź, gdy jest gorzej... Nie daj tej sa­tys­fak­cji losowi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 grudnia 2010, 18:24

Wiele pięknych słów, na­syco­nych pożąda­niem roz­budzają w ko­biecie chęć rozłożenia nóżek dla Niego. On o tym wie i dos­ko­nale wy­korzys­tu­je... Jes­teś te­go świado­ma, ale.. Czy nie cu­dow­nie poczuć się boginią...
Nie tyl­ko cieles­ność za­pew­nia nam doz­na­nia ba­lan­sujące na gra­nicy sza­leństwa. Psychiczny seks wca­le nie jest gorszy... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 2 grudnia 2010, 18:09

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]