literacka, teksty z lipca 2010 roku

13 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest li­terac­ka.

Naj­pierw myślałaś, że miłość jest piękna, różowa, z ser­duszka­mi w tle. Po­tem sza­rość wep­chnęła się bu­tami do Two­jej ideolo­gii dos­ko­nałego uczu­cia. Kiedy już myślałaś, że nie może być gorzej, oka­zało się, że to nie ko­niec "dru­giej stro­ny medalu"...
Ale nig­dy nie przes­ta­wałaś wątpić w moc Wasze­go uczucia...
Prze­ciw­ności lo­su wys­ta­wiają na próbę nie tyl­ko Two­je ciało... Dusza częściej sta­je na od­wy­ku uczuć... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 30 lipca 2010, 21:59

W deszczu szu­kasz piękna. Od­ro­biny szczęścia, które da Ci siłę. Chciałbyś za­mienić każdą kroplę na spełniające się marze­nie. Na lep­szy czas. Dla siebie.
Chciałbyś...
Egois­tyczne życze­nia nie spełnią się wraz ze zdmuchnięciem urodzi­nowych świeczek. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 28 lipca 2010, 10:21

Cza­sami jest ta­ki stan, w którym człowiek nie zas­ta­nawia się nad prob­le­mami. Wie, że może osiągnąć wszys­tko, cze­go tyl­ko prag­nie. Wie­rzy w siebie, swo­je możli­wości. Ema­nuje szczęściem i ra­dością.
Jed­nak kieru­je się realiz­mem, ideą złote­go środ­ka, marzy, lecz nie żyje je­dynie pragnieniami.
Niech la­to po­kocha Two­je ser­ce. Na je­sień jeszcze za wcześnie, za młodo umierać sa­mot­nie z cze­koladą w ręku... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 25 lipca 2010, 17:41

Od­wie­cznie bała się cza­su spędzo­nego na licze­niu godzin, na chodze­niu z kąta w kąt. Pragnęła te­go jed­ne­go mo­men­tu, aż zo­baczy swo­jego wyb­ranka i wtu­li się w je­go ra­miona. Kiedy będzie mogła poczuć się bez­pie­czna w strasznym świecie bez skru­pułów. Cze­kała... Czekała...
Cza­sami na­wet praw­dzi­wa miłość nie przet­rwa wszys­tkiego. Los by­wa ok­rutny. Nie przez ludzki grzech... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 24 lipca 2010, 15:03

Ma­tema­tyka rozsądku nie nau­czy Cię uczuć. Coś z hu­manis­ty każde­mu się przy­da. Choćby dla przyzwoitości. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 23 lipca 2010, 10:12

De­likat­ne muśnięcie ra­mienia. Niewiel­ki gest, który wy­wołał ciar­ki na całym jej ciele. Wie­działa, że nie mogą poz­wo­lić so­bie na pub­liczne wy­rażanie uczuć. Jed­nak niepo­hamo­wane prag­nienie wyg­rało z rozsądkiem. Po kil­ku ra­zach upojnej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 lipca 2010, 21:38

Ko­lej­na niep­rzes­pa­na noc. Oni obo­je pogrążeni w na­miętności nie dos­trze­gają nicze­go po­za sobą. Ba­wią się, działają na zmysły, wy­wołują skraj­ności. A ra­no wstają, ubierają się i wychodzą... osob­no. Wie­czo­rem wra­cają i od no­wa pro­wadzą grę miłości...
Prag­nienia są jak ogień, z początku gorące, po­tem wychładzają się. Pod opieką ser­ca jed­nak nig­dy nie zgasną. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 lipca 2010, 22:23

Jak mu­zyką roz­budzasz jej zmysły tak czy­nami roz­budź jej ciało. Dłońmi wpro­wadź jej duszę w eufo­rię. Niech wi­je się w tańcu emoc­ji, od szczęścia po łzy. Masz nad nią władzę. Ona jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 79 fiszek • 20 lipca 2010, 22:24

Nieśmiało nu­cił do jej ucha ulu­bioną kołysankę. Ona kur­czo­wo trzy­mała się je­go ręki trzęsąc się. Bała się swo­jej przyszłości, bólu, łez, prag­nień. Nie chciała wychodzić po­za drzwi dzieciństwa. On otarł łzę z po­liczka i odszedł.
Naucz się zma­gać sa­memu ze sobą, nie obar­czaj in­nych ciężarem włas­ne­go krzyża. Do­rosnąć trze­ba sa­memu bez pro­wadze­nia za rękę. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 lipca 2010, 10:25

D.

Tra­fiła Cię strzała
pożądania

Rac­jo­nalizm wal­czy
z grzechem na­tury serca

Gra jest nierówna
niesprawiedliwa
Zni­kasz w jej sile

Jed­nak Ty ją kochasz
obcesowo

Bez opa­mięta­nia oddajesz
swe zmysły
w jej ciało
w jej duszę

na własność

A ona zachłannie
spi­ja z twych ust wolność
os­tatnie tchnienie

Niebez­pie­czna gra
miłością nazwana
połączo­na ze sobą węzłami
grzechów bezbronności

My w so­bie zamknięci 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2010, 21:19

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]