literacka, teksty z listopada 2010 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest li­terac­ka.

Bała się ko­lej­ne­go dnia. Spoj­rze­nia mu w oczy, by nie wyczy­tać z nich "za­wiodłem się...". Je­dyne na co było ją stać to przep­raszam wy­powie­dziane z głębi serca...
Strachem nie zasłonisz się przed bólem świata. Wy­lej z siebie łzy szcze­rości duszy...
Zrozumie...
 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 listopada 2010, 18:20

Cza­sami na­wet słowa nie od­dadzą te­go, co dzieje się wewnątrz człowieka. Wte­dy na­leży je­dynie zam­knąć drzwi...Przed pogrążeniem się aż do dna.
Iro­nia mówiąc o uczu­ciach, nie jes­teśmy w sta­nie po­wie­dzieć o nich nicze­go, czym są naprawdę. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 25 listopada 2010, 18:06

Miarą miłości nie jest liczba pik­se­li ta­pety na ek­ra­nie te­lefo­nu, ale siła Was w so­bie...tam... w sercu... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 listopada 2010, 18:03

Czuła, że coś jej się wy­myka... Te bez­tros­kie chwi­le od­chodzą, a nas­ta­je sza­ra rzeczy­wis­tość, pełna nies­pra­wied­li­wości, bólu, cier­pienia i strachu. Nie mogła jed­nak poz­wo­lić na ut­ratę swo­jego szczęścia... za długo o nie walczyła...
Na każdym raj­skim niebie po­jawiają się ciem­ne chmu­ry i deszcz. Na szczęście wiatr je zaw­sze roz­wiewa...
Z czasem...
 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 listopada 2010, 11:00

Kocha­li się tak bar­dzo, pragnęli siebie na każdym kro­ku, każde­go dnia, w każdej chwi­li. Pew­ne­go dnia zro­zumieli, że bra­nie wszys­tkiego od ra­zu nie przy­niesie im szczęścia, wpro­wadzi później­szą mo­noto­nię, a na­wet zniszczy uczucie...
Nie tyl­ko cieles­nością możesz od­dać siebie ukocha­nemu. As­pekt życiowy jest ważniej­szy od za­licza­nia siebie nawzajem.


Dla Ciebie... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 9 listopada 2010, 16:16

Często szu­kamy ro­man­tyków, poświęcających się dla nas książąt z ba­jek, pięknych, mądrych, idealnych....
Jed­nak tak nap­rawdę prag­niemy ko­goś, dla ko­go sza­cunek, wier­ność i miłość stają się pod­sta­wowy­mi war­tościami, a za­sady mo­ral­ne nie są przy­kurzo­ne na półce życia.
Ro­man­tyzm jest miarą in­tymności ser­ca, nie po­kazówką dla zaz­dros­ne­go świata.


for Żelek
 

myśl
zebrała 75 fiszek • 6 listopada 2010, 11:19

Życie grało z na­mi w kot­ka i myszkę. Tym ra­zem um­knęliśmy je­go dłoni kon­sekwen­cji, ale...Byłabym szczęśli­wa gdy­by jed­nak było szyb­sze od nas...
Po­pełnienie grzechu a trwa­nie w nim to dwie różne spra­wy. W ja­kich ra­mach mieści się za­tem sa­mo prag­nienie je­go popełnienia...? 

myśl
zebrała 47 fiszek • 5 listopada 2010, 20:09

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]