literacka, strona 3

169 tekstów – auto­rem jest li­terac­ka.

Cisza naszych spoj­rzeń prze­nika ser­ca bez­bron­ne, prze­syco­ne pożąda­niem. Po­woli, lecz niep­rzer­wa­nie od­kry­wamy przed sobą dusze. Tak tworzy­my al­fa­bet naszych zmysłów.
Nie oce­niaj uczu­cia za­kocha­nych z per­spek­ty­wy obojętności. Pos­taw się na ich miej­scu i do­piero od­czy­taj Bib­lię ich Serc. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 7 października 2010, 17:10

Słowa są niepot­rzeb­ne, gdy roz­pa­lonym wzro­kiem wpat­ru­jesz się we mnie. Gdy gra­nica za­nika, ob­nażając nasze dusze.
Nie bądź zaw­sze realistą, marzy­ciele le­piej ro­zumieją świat zmysłami. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 września 2010, 20:40

Raz w życiu nat­ra­fia się okaz­ja, pew­ne zrządze­nie lo­su, kiedy czu­jesz, że możesz spełnić marze­nie, że życie będzie ciekaw­sze... Cze­kasz na tę chwilę z prag­nieniem, jak dziec­ko na pre­zent gwiazdkowy...
Nie trać nig­dy war­tości szczęścia z ocze­kiwa­nia na pre­zent. Spójrz na dzieci... Ty też ta­ki byłeś... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 września 2010, 17:39

Fa­tamor­ga­na idiotycznych prag­nień dop­ro­wadza nas często w śle­pe zaułki na dnie serca.

Nie wy­rywaj więc światła w błagal­nym geście ra­tun­ku. Skrzyw­dzisz innych.
 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 września 2010, 20:56

W miłości nie pot­rzeb­ny nam blask fleszy, by stać się wyjątko­wymi wśród gwiazd świata... 

myśl
zebrała 98 fiszek • 5 września 2010, 13:41

Pow­ra­casz do sta­rych murów codzien­ności. Upierasz się, że na pew­no będzie źle, namęczysz się, a i tak nic nie pójdzie po Two­jej myśli. Zos­ta­niesz wyśmiany, skla­syfi­kowa­ny...bez przy­jaźni i miłości.
Na­wet uczniowie mają swój po­ligon. Przet­rwał 71 lat ze zmienionym wy­miarem. Bez krwa­wych konsekwencji. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 1 września 2010, 15:11

Mi­liony słów, ty­siące po­całunków i set­ki niep­rzes­pa­nych no­cy. Wszys­tko dla jed­ne­go dnia, dla pa­pier­ka i obrączek. Czy to zmieni coś w naszym życiu - sta­nie się piękniej­sze, wy­pełnione prag­nieniami... A może to złud­na mgła...
Mając wątpli­wości przed naj­ważniej­szym niszczy­my tę aurę cu­dow­ności bu­dowaną przez la­ta. Niszczy­my uczu­cie. Często bez sensu. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 28 sierpnia 2010, 20:48

Od­dała się w je­go ręce bez sprze­ciwu. Ro­bił z nią co chciał, ona zaś nie czuła się szczęśliwą. Poz­wa­lała na te czy­ny tyl­ko ze względu na niego, kochała go tak bar­dzo... od­dałaby dla niego życie...
Do pew­nych de­cyz­ji trze­ba do­rosnąć. Nie war­to żałować pięknych chwil sta­wiając na nich łatkę przekleństwa. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 21 sierpnia 2010, 22:48

Podzi­wiam Cię - os­tenta­cyjną miłość do wszys­tkich. Tak, widzę jak się cie­szysz... Każdy chy­li przed Tobą czoła, a Ty za­pew­niasz o swoim uczu­ciu, lecz już nie grzeczności i be­zin­te­resow­ności...
Kochając wszys­tkich nie kochasz ni­kogo. Bądź wiary­god­ny. Choćby dla włas­nej świadomości. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 15 sierpnia 2010, 21:36

Nie od­chodź z jej ser­ca. Uczy­niłeś tak wiele a te­raz zos­ta­wiasz, bez słowa pożeg­na­nia. Tak jej pragnąłeś...za­pew­niałeś słowa­mi o swo­jej wier­ności. Wie­działa, że słowa prze­miną, wyb­lakną, ale miała nadzieję, że zat­rzy­masz czas. Dla niej. Dla ciebie. Dla was.
Nie pozwól by in­ni kiero­wali Twoim życiem. Nie przeżyją go za ciebie, nie po­kochają... Możesz być władcą dla siebie. To jeszcze nie egoizm. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 11 sierpnia 2010, 21:21

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]