literacka

169 tekstów – auto­rem jest li­terac­ka.

Gdy spoglądasz się na mnie roz­marzo­nymi, pragnący­mi miłości ocza­mi, wiem, że bu­dujesz moją nor­malność. Walkę każde­go dnia o to, by za­pom­nieć, zro­zumieć i wy­baczyć sobie...
Kto po­wie­dział, że Anioł Stróż spogląda się na nas po cichu, w ta­jem­ni­cy... Cza­sami jest bliżej niż myślimy...Dzięki Tobie... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 stycznia 2012, 23:50

Nie bądź nar­ko­manem swoich pa­ranoi. Nie wy­kar­misz się własną cho­robą pragnąc nor­malności. Maską się nie zasłonisz, a być może źle się oceniasz...
Świat nie jest tyl­ko czar­ny i biały. Jes­teś niesprawiedliwy...
co­me back. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 4 grudnia 2011, 19:16

Bez względu na to jak jest źle, mając bliską osobę wyj­dziesz z kłopo­tu ob­ronną ręką.Choćbyś mu­siał od­dać włas­ne życie...
Zasługi nig­dy nie zos­taną za­pom­niane, w ważnym mo­men­cie powrócą z dna pamięci... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 marca 2011, 12:08

Z cho­robą jak z uza­leżnieniem: po te­rapii zaw­sze po­zos­ta­je cząstka daw­ne­go życia. Bez względu na teraźniejszość.
Nie myśl, że przestałam... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 19 lutego 2011, 10:39

Są różne rodza­je kłam­stwa... dla zys­ku, ze strachu, z up­rzej­mości. Ale to są na­dal kłam­stwa... Zaw­sze... I na­wet naj­piękniej­sze tłumacze­nie nie jest w sta­nie go usprawiedliwić.
Nie uszczęśli­wisz ni­kogo bajką wty­kaną pod sam nos... To praw­da tworzy historię... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 lutego 2011, 20:24

Jed­ni chcą za­bijać, in­ni wskrzeszać dla miłości. A jak nad­chodzi prob­lem, to zwykłej ludzkiej cier­pli­wości do siebie nie mają. Drą ko­ty z by­le powodu...
W związku wiel­kie słowa nie znaczą zbyt wiele, gdy naj­pros­tszych nie jes­teście w sta­nie zrozumieć... 

aforyzm
zebrał 156 fiszek • 19 stycznia 2011, 10:58

Uwięziona w pot­rzas­ku myśli ko­nam. Spa­dam na dno niepo­rozu­mień i kłótni. I na co te­raz ta cisza, która miała nagłośnić nasze serca...
Wyszep­czę naj­czul­sze słowo świata w cza­sie krzy­ku obojętności. Od Ciebie za­leży czy usłyszysz... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 1 stycznia 2011, 16:17

Anioły są w każdym z nas, lecz u niektórych upadły na drodze do Nieba...
Wskrzeszasz je ro­biąc śnieżne­go aniołka...
Bo każde dziec­ko ma w so­bie ma­gię niewinności.
 

myśl
zebrała 81 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:05

Wbrew po­zorom Diab­li­ca kryjąca się pod niewin­nym spoj­rze­niem ku­si bar­dziej niż os­tenta­cyj­na per­wer­sja lateksu. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 17 grudnia 2010, 20:35

Wy­powiadając życze­nie da­jesz lo­sowi okazję, aby to, cze­go tak bar­dzo prag­niesz nie spełniło się. W naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie...Po­tem ob­wi­niasz Je­go i siebie, a spryt­ny los za­ciera ręce z radości...
Przy­sięga­cie "...w szczęściu i cho­robie...", więc nie od­chodź, gdy jest gorzej... Nie daj tej sa­tys­fak­cji losowi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 grudnia 2010, 18:24

literacka

Znienawidź mnie, okłam, okalecz, zabij ! Ale pozwól odejść. Pragnieniem normalności żyję... 4w5 Quid pro quo. QMNMD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2014, 20:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 18:27misia. sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]

8 września 2014, 17:44Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Tęcza Dla dziec­ka jest ma­gią [...]